The Path of Three Pure Rivers  (San Qing He Dao)
                                                          Three Pure Rivers Studio for the Arts

Click HERE to join the Three Pure Rivers Email List

24 Chinese Seasonal Nodes

1 - Li Chun - Start of Spring - February 4

2 - Yu Shui - Rain Water - February 19

3 - Jing Zhe - Insects Awaken - March 5

4 - Chun Fen - Vernal Equinox - March 20

5 - Qing Ming - Clear and Bright - April 4

6 - Gu Yu - Grain Rain - April 20

7 - Li Xia - Start of Summer - May 5

8 - Xiao Man - Grain Full - May 21

9 - Mang Zhong - Grain in Ear - June 5

10 - Xia Zhi - Summer Solstice - June 21

11 - Xiao Shu - Minor Heat - July 7

12 - Da Shu - Major Heat - July 22

13 - Li Qiu - Start of Autumn - August 7

14 - Chu Shu - Limit of Heat - August 23

15 - Bai Lu - White Dew - September 7

16 - Qiu Fen - Autumnal Equinox - September 23

17 - Han Lu - Cold Dew - October 8

18 - Shuang Jiang - Frost Descent - October 23

19 - Li Dong - Start of Winter - November 7

20 - Xiao Xue - Minor Snow - November 22

21 - Da Xue - Major Snow - December 7

22 - Dong Zhi - Winter Solstice - December 22

23 - Xiao Han - Minor Cold - January 5

24 - Da Han - Major Cold - January 20